Календар рада


Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2014/2015. годину, који је објављен у „Сл. гласнику РС – Просветни гласник“, бр. 3/2014
Правилником о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2014/2015. годину (у даљем тексту: Правилник) министар просвете је утврдио календар за остваривање обавезних облика образовно-васпитног рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) у гимназији, уметничкој школи и стручној школи за школску 2014/2015. годину.
Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада, утврђени наставним планом и програмом за гимназије, уметничке и стручне школе, планирају се годишњим планом рада.
Правилником је утврђено да се настава и други облици образовно-васпитног рада у средњим школама остварују у два полугодишта.
– прво полугодиште почиње у понедељак, 1. септембра 2014. године, а завршава се у уторак, 30. децембра 2014. године;
– друго полугодиште почиње у уторак, 20. јануара 2015. године, а завршава се у петак, 19. јуна 2015. године, с тим што се за ученике 4. разреда гимназије завршава у петак, 22. маја 2015. године, а за ученике 3. разреда трогодишњег и 4. разреда четворогодишњег образовања стручних школа у петак, 29. маја 2015. године.
Обавезне облике образовно-васпитног рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) средње школе остварују на годишњем нивоу, и то:
У стручној школи:
– у 1. и 2. разреду трогодишњег и 1, 2. и 3. разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;
– у 3. разреду трогодишњег и 4. разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.
У оквиру 37 односно 34 петодневних наставних седмица, стручна школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.
Неопходно је да сваки дан у седмици буде заступљен 37 пута односно 34 пута.
У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст, и то:
јесењи распуст почиње у понедељак, 10. новембра 2014. године и завршава се у уторак, 11. новембра 2014. године;
зимски распуст почиње у среду, 31. децембра 2014. године, а завршава се у понедељак, 19. јануара 2015. године;
пролећни распуст почиње у четвртак, 9. априла 2015. године, а завршава се у среду, 15. априла 2015. године;
летњи распуст почиње у понедељак, 22. јуна 2015. године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2015. године.
У средњим школама се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011).
У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2014. године, Свети Сава 27. јануара 2015. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2015. године, Дан победе 9. маја 2015. године, Видовдан 28. јуна 2015. године.
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.
Четвртак, 8. новембар 2014. године обележава се као Дан просветних радника.
Ученици и запослени у средњим школама имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:
православци – на први дан крсне славе;
припадници Исламске заједнице – 4. октобра 2014. године, на први дан Курбан Бајрама;
припадници Јеврејске заједнице – 4. октобра 2014. године, на први дан Јом Кипура;
припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. децембра 2014. године, на први дан Божића;
припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2015. године, на први дан Божића;
припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка закључно са другим даном Васкрса (католици – од 3. априла до 6. априла 2015. године; православни од 10. априла до 13. априла 2015. године).
Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су се остваривале екскурзије.
Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.
Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица на крају првог полугодишта школа утврђује годишњим планом рада. Време поделе сведочанстава, полагања завршног испита на крају трогодишњег образовања и матурског испита на крају четворогодишњег образовања, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада.
 
 Школски календар значајних активности:
 
Почетак рада допунске наставе: 01. 10. 2014. године
Почетак рада додатне наставе: 01. 10. 2014. године
Почетак рада ваннаставних активности: 01. 10. 2014. године
Класификациони периоди:
1) 29 -30. 10. 2014. године
2) 25 - 29. 12. 2014. године;
 саопштавање успеха и подела ђачких књижица 30.12.2014. године или у току зимског распуста
3) 24-26. 03. 2015. године-за завршне разреде
     06-08. 04.  2015. године за остале разреде
4/1) 29. 05 -01. 06. 2015. године- за завршне разреде;
саопштавање успеха и подела сведочанстава и диплома  15-16. 06. 2015.
4/2) 22-24. 06. 2015. године за остале разреде;
саопштавање успеха и подела сведочанстава  28.06.2015. године
Извлачење тема за завршне и матурске испите: 01-02. 06. 2015. од 08 до 10 ,оо сати
Полагање завршних испита:03- 04. 06. 2015. године (  М-31 и У-31)
Полагање матурских испита: 04-08. 06. 2013. године (Тт-41, Ет41, Е42 и Е-41)
           
            Календар рада завршних разреда за јун  изгледа овако:
-29.05.2015.-петак-доношење оцена са практичне наставе у блоку за све разреде
-01.06.2015.-понедељак-израда писменог матурског рада из српског језика
                                        -извлачење тема за М31 и У31
-02.06.2015.-уторак-извлачење тема за Е41,Е42,ЕТ41,ТТ41
-03.06.2015.-среда-завршни испит-одбрана рада за М31 и У31
-04.06.2015.-четвртак-израда писменог рада за ЕТ41 и ТТ41
                                    -одбрана практичног рада за Е41 и Е42
-05.06.2015.-петак-усмена провера знања из матурског рада за ЕТ41 и ТТ41
-08.06.2015.-понедељак-полагање изборног предмета за Е41, Е42, ЕТ41, ТТ41
-09.06.2015.-уторак-седнице Одељенских већа
-10.06.2015.-среда-седница Наставничког већа
-10.-11.-12.06.2015.-среда, четвртак и петак-полагање поправних испита за завршне разреде
            За остале разреде седнице Одељенских већа планиране су 23.06.2015.
                                          седница Наставничког већа 24.06.2015.год.
Подела диплома и сведочанстава за завршне разреде 18.06.2015.год.
Подела сведочанстава за остале разреде 28.06.2015.год.
           
            Календар рада за завршне разреде за август изгледа овако:
-17.08.2015.-понедељак-седница Наставничког већа и консултације за полагање поправних испита
-18.08.2015.-уторак –полагање поправних испита- писмени
-19.-20.08.2015.-среда и четвртак-полагање поправних испита –усмени
-21.08.2015.-петак-седнице Одељенских и Наставничког већа
-24.08.2015.-понедељак-извлачење тема за завршни и матурски испит од 800 
                                        -писмени матурски испит из српског језика од 900 до 1300
-26.08.2015.-среда-одбрана рада за Е41 и Е42
                               -израда матурског рада за ЕТ41 и ТТ41
                               -полагање завршног испита за М31 и У31
-27.08.2015.-четвртак-усмена провера знања из матурског рада за ЕТ41 и ТТ41
-28.08.2015.-петак-седнице Одељенских и Наставничког већа
            Календар за остале разреде у августу изгледа овако:
 
-17.08.2015.-понедељак-седница Наставничког већа и консултације за полагање поправних испита
-18. И 19..08.2015.-уторак и среда консултације и одржавање припремне наставе за поправне испите
-20. И 21.08.2015.-четвртак и петак-полагање поправних испита –писмени део
-24.-25.-26.08.2015.-понедељак , уторак и среда-полагање поправних испита –усмени део
-28.08.2015.-петак-седнице Одељенских и Наставничког већа
 
Крос ученика: јесењи, 3. или 10. октобар 2014. и пролећни 08. или 15. маја 2015. године. Организација кроса припада професорима физичке културе, и одељењским старешинама.
Турнир у малом фудбалу- школско такмичење екипа одељењских заједница у малом фудбалу традиционално у новембру и децембру са финалом- Новогодишњим турниром- у спортској хали у Деспотовцу за сва одељења.
Турнир у  стоном тенису се дешава у фебруару и марту у сали за физичко у главној згради школе.- за сва одељења. План организације турнира припада стручном већу за област предмета физичко васпитање.
Турнир у кошарци се дешава у априлу у сали за физичко у главној згради школе за сва одељења
Матурско вече ученика завршних разреда: 29.  мај  2015. године.-протокол матурске вечери израђује Парламент ученика сваке године и примерци су у свесци парламента ученика -прилог
    
 
 
Број смена
Настава се одвија у преподневној смени која почиње у 8:00 часова, а седми час се завршава у 14: 05.
             Ритам радног дана
 

Час Почетак часа Крај часа
1. 8:00 8:45
2. 8:50 9:35
3. 10:00 10:45
4. 10:50 11:35
5. 11:40 12:25
6. 12:30 13:15
7. 13.20 14:05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Долазак дежурног наставника је у 7:30 сати.
Радно време стручног сарадника је од 8:00 до 14:00 сати,
Радно време финансијско- административног особља је од 7:00 до 15:00.
Помоћно особље ради у две смене:
Прва смена: 07.00- 15:00  спремачица, домар и ложач, а ложач у зимском периоду од 05,00 -14,00
Друга смена: 10:00- 18:00 остале спремачице